Trình độ Đăng Nhập Home

BÀI LUYỆN TẬP PHẦN NGHE
Bat went into the hole. (1)_______ barn was dry. But was it safe. Bat did not (2)_______. He looked around. The barn was big. And Bat was (3)_______. So maybe it was safe. Bat hung by his feet. (4)_______ went to sleep. The next day Bat woke up. It (5)_______ still raining. Bat looked down. He saw a brown cow. (6)_______ saw a yellow cat. He heard a pig. But there (7)_______ no bats. Did Cow and Cat and Pig like bats. (8)_______ they be his friends. I will wait and see, Bat

ĐIỀN TỪ BẠN NGHE ĐƯỢC VÀO CHỖ TRỐNG

No 1:
No 2:
No 3:
No 4:
No 5:
No 6:
No 7:
No 8:


Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!