Trình độ Đăng Nhập Home

BÀI LUYỆN TẬP PHẦN NGHE
Hunting for bugs. Bat woke (1)_______ he flew out of his cave. I want bugs Bat (2)_______. I will find bugs. And I will eat them. Bat (3)_______ up in the sky.   Bat flew over houses. He (4)_______ over trees. He found some big bugs. He found some (5)_______ bugs. We ate and ate and ate. He flew and (6)_______ and flew. Bat was happy. It's time to go home (7)_______ sleep. But now it was very dark. Where is home, (8)_______ said. A big wind came up A lot of rain came down. Bat was far from

ĐIỀN TỪ BẠN NGHE ĐƯỢC VÀO CHỖ TRỐNG

No 1:
No 2:
No 3:
No 4:
No 5:
No 6:
No 7:
No 8:


Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!